ประชุมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2/2563


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดประชุมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา เตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก