ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โดยมีนายสุกรี ชูติกาญจน์ ห้วหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก