มอบทุนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ได้รับทุนการศึกษาจากพระครูสุนทร โรจนคุณ เจ้าโอวาทวัดโพธิ์ญาณ จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 100,000 บาท ทางวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยคณะผู้บริหารได้เป็นเจ้าแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-
นักศึกษาทุกแผนกช่าง ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก