ศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 อาจารย์วรนุช พรเสนาะ หัวหน้าภาคสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำนักเรียนแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ระดับชั้น ปวช.1 เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน-การสอนและการทำงานในวิชาชีพ ณ จังหวัดพิษณุโลก