การนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกและคณะครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับและรับตรวจการนิเทศติดตามผลการบริหาร
จัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก