ประชุมคณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยทคนิคพิษณุโลก และนายสงวน หอกคำ
ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 นำหัวหน้าแผนกและคุณครูผู้ดูแลนักเรียน-นักศึกษาในโครงกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้การต้อนรับและประชุมติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก