ประกาศประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารแฟลตจำนวน 1 หลัง(สถานที่ก่อสร้างบึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารแฟลตจำนวน 1 หลัง
(สถานที่ก่อสร้างบึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก)
ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)