ประกาศยกเลิกโครงการประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างประกวดราคาก่อสร้างอาคารแฟลต จำนวน 1 หลัง (สถานที่ก่อสร้างบึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศยกเลิกโครงการประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างประกวดราคาก่อสร้าง
อาคารแฟลต จำนวน 1 หลัง(สถานที่ก่อสร้างบึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก
ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)