ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทกรณีพิเศษ (โควต้าเพิ่มเติม) และบัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวช.1, ปวส.1 สายตรง และ ม.6) ประเภทกรณีพิเศษ (โควต้าเพิ่มเติม) และบัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทกรณีพิเศษ (โควต้าเพิ่มเติม)
ขั้นตอนการรายงานตัวโควตา นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
เว็บไซต์ใบสมัครออนไลน์ https://admission.vec.go.th

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับ ปวช.1
กลุ่ม สาขาวิชา
กลุ่ม 1-2 , กลุ่ม 3-4 ช่างยนต์
กลุ่ม 5-6 , กลุ่ม 7-8 ช่างยนต์
กลุ่ม 9-10 ช่างจักรยานยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
สำรวจ
ช่างซ่อมบำรุง
โยธา
เมคคาทรอนิกส์

 

ระดับ ปวส.1
ปวส.(สายตรง)  ปวส. (สาย ม.6)
สาขาวิชา สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
เทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี) กลุ่ม 9-10 เทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล)
เทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี) กลุ่ม 11-12 เทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล) ทวิภาคี
เทคนิคการผลิต (แม่พิมพ์โลหะ) เทคนิคโลหะ
เทคนิคการผลิต (แม่พิมพ์พลาสติก) ไฟฟ้ากำลัง
เทคนิคโลหะ อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคโลหะ (ทวิภาคี) ช่างก่อสร้าง
ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคสถาปัตยกรรม
ไฟฟ้าควบคุม สำรวจ
ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) เทคนิคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โยธา
เทคนิคสถาปัตยกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สำรวจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคนิคอุตสาหกรรม
โยธา
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์