สรุปจำนวนผู้สมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส. (สายตรง)
ระดับ ปวส (ม.6)

ปวช.

ปวส.(สายตรง)

ปวส. (ม.6)