“การอบรมพัฒนาจิต”


วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
จัด”การอบมรมธรรมพัฒนาจิต” โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา แผนกช่างกลโรงงาน
เข้ารับการอบมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก