ประชุมคณะกรรมการงานปกครองกลางและแผนก ครั้งที่ 1/2564

วัยจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายวิลาศ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานปกครองกลางและแผนก ครั้งที่ 1/2564โดยมีคณะกรรมการงาน
ปกครองทุกแผนกช่างเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุ้มชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก