การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเท่คนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินสอบ ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อย ในการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช.ทุกแผนกช่างเข้าทำการทดสอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก