พิธีสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา จัดพิธีพิธีสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำขอพรคุณครู
อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม