ราคาวัสดุและอุปกรณ์สาขา”ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562-2563

1.ราคาเทคนิดพิษณุโลก
2.ราคาวัสดุทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า บ.ภัทรเมธากิจ