รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

แผนกวิชา สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
แผนกวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาสำรวจ สำรวจ สำรวจ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาโยธา โยธา โยธา
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคอุตสาหกรรม