การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.1ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2564


วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายวิลาศ เฟื่องระย้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อย ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.1ทุกแผนกช่าง
ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนในช่วงเช้า และทำการมอบตัวราย-งานตัว
ในช่วงบ่าย ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก