โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีแนวคิดที่จะมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม และค่านิยมในการทำความดี

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับ ชป.กร.พล.พัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ได้ไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และแจกจ่ายเจลแอลกอฮอร์ให้กับประชาชน ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีแนวคิดที่จะมีความซื่อสัตย์มีวินัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม และค่านิยมในการทำความดี
โดยได้รับเกียรติจากท่าน พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วย
ท่านรองผู้อำนวยการชลอ ประยูรพันธ์ มอบเกียรติบัตรการเข้าอบรมให้กับนักศึกษา