พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานจุดธูปเทียน และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และตัวแทนนักศึกษา
เข้าร่วมในพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก