ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565