พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เครื่อวช่วยความพิการ

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการฯทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมเปิดโครงการฝึกทักษะการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เครื่อวช่วยความพิการ
หลักสูตร ครู ก. โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคง
ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก