โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ประจำปี 2564 โดยมีคุณครูปรียาพัชร อินตา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ กล่าวรายงาน ณ อาคารวิทยบริกาาร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก