โครงการอบรมยาเสพติดเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมยาเสพติดเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก