Author
@แอด

แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา

แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา PDF
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา MS Excel

ปัญหาการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วย Google Chrome

หากผู้ใช้มีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วย Google Chrome มีวิธีการแก้ไขดังนี้

ที่หน้าจอ การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว (NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID)
  • เลือกขั้นสูง/Advanced > ไปยัง login.pltc.ac.th (ไม่ปลอดภัย)/Proceed to login.pltc.ac.th (unsafe)
เปลี่ยน Web Browser เป็น Firefox หรือ อื่น ๆ แทน ติดตั้ง SSL Certificate

สามารถอ่านวิธีการติดตั้งได้ตาม  ...  Read more

เอกสารประกอบการประชุมการประเมินผลปฎิบัติราชการ

เอกสารประกอบการประชุมการประเมินผลปฎิบัติราชการของส่วนราชการภายในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...  Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โควตา) ปี 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ...  Read more