Author
ปุณณฐา

การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือที่สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือทุกแห่ง

วันพฤหหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 ...  Read more