Author
ปุณณฐา

ประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา1.00น.
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ
 ...  Read more

ประชุมพิจารณาแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
เวลา14.00 น.นายชนะจิต คำแผง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจประชุมพิจารณาแผนธุรกิจ ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา09.00น.
นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาารอาชีพนครไทย ...  Read more

ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา14.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ...  Read more

ประชุมการจดบันทึกข้อมูลในระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมการจดบันทึกข้อมูลในระบบบริหารสถานศึกษา ...  Read more