Author
ปุณณฐา

ประชุมติดตามสภาพปัญาหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2563

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
นายสวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมโครงการบริหารจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน SOLAR ROOFTOP โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการ
 ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more