Author
ปุณณฐา

ประชุมเตรียมรับมอบตัว(โควตา) ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัว-มอบตัว ...  Read more

มอบเกียรติบัตรงานปกครอง

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 07.40น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษามอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูทีมงานปกครองแผนกทุกแผนกช่างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  ...  Read more

มอบรางวัลวันครูแห่งชาติ 2561

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 07.40น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหักับนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด ...  Read more