Author
ยุทธพงษ์

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช./ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช./ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระดับ ปวช. และ ปวส.)

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2 และ ปวช.3)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1(ม.6) และ ปวส.2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ...  Read more

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ...  Read more