Author
ยุทธพงษ์

บัตรลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2563

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2 และ ปวช.3)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส.(ม.6) (ปวส.1 ขึ้น ปวส.2 ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา รหัส 62

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส.(ม.6) (ปวส.1 ขึ้น ปวส.2 ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา รหัส 62

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ...  Read more