Author
ยุทธพงษ์

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ...  Read more

บัตรลงทะเบียนโควต้า ปีการศึกษา 2562 (ปวส.สายตรง)

บัตรลงทะเบียนโควต้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ปวส.สายตรง)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
สาขาวิชา

กลุ่ม 1-2 , 3-4
กลุ่ม 9-10 (ทวิ)
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 3-4
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 3-4
กลุ่ม 9-10 (ทวิ)
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2

 

 

แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา ปรับปรุง 27 พฤศจิกายน 2561

แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุง 27 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา PDF
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา MS Excel