Author
ยุทธพงษ์

แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา ปรับปรุง 27 พฤศจิกายน 2561

แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุง 27 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา PDF
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนนอกเวลา MS Excel

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทอุตสาหกรรม ...  Read more