ข่าวด่วน-ข่าวเด่น

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระดับ ปวช. และ ปวส.)

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2 และ ปวช.3)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1(ม.6) และ ปวส.2)