ข่าวสารและกิจกรรม

จุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COVID-19

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดให้มีจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
 ...  Read more

การทำความสะอาดภายในวิทยาลัยฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COVID-19

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การสอบและมอบตัวนักเรียนระดับ ปวช.ทุกแผนกช่างปีการศึกษา2563

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดใ้ห้มีการสอบและมอบตัวนักเรียน
ในระดับ ...  Read more

การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามมาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ได้มอบหมายให้แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ...  Read more