ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา 09.00น.
(รศ.นพ.โสภณ นราธร)พร้อมคณะทำงาน
ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
 ...  Read more

เตรียมรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น.นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบ ...  Read more

เตรียมการนิเทศติดตามการพัฒนา

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561เวลา 09.30น.นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือประธานการประชุมการนิเทศ ...  Read more

โครงการอบรมสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00น.นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษาประธานเปิดโครงการ”อนุรักษ์พันธ์ไม้พื้นเมือง ...  Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 ...  Read more