ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมหัวหน้าแผนกและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาและอนุมัติผล

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
เวลา09:00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร ปิดภาคเรียน1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา09.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
 ...  Read more

มอบวุฒิบัตรและปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการฯ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี อาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษา ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการ
 ...  Read more

การประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการฯ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี อาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพ ...  Read more

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
เวลา 09.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
เวลา09.30น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ...  Read more