ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมชี้แจ้งผู้ปกครอง และการเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุน เพื่อการศึกษา(กยศ.)ประจำปี2562

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือที่สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือทุกแห่ง

วันพฤหหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 ...  Read more

ประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา1.00น.
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ
 ...  Read more

ประชุมพิจารณาแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
เวลา14.00 น.นายชนะจิต คำแผง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจประชุมพิจารณาแผนธุรกิจ ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา11.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา09.00น.
นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาารอาชีพนครไทย ...  Read more

ประชุมการจดบันทึกข้อมูลในระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมการจดบันทึกข้อมูลในระบบบริหารสถานศึกษา ...  Read more

ประชุมการสั่งซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประชุมการสั่งซื้อหนังสือเรียนฟรี ...  Read more