ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุม อศจ.ฝ่ายพัฒนาฯ

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกการจัดทำเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทา
 ...  Read more