ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานการประชุมและต้อนรับ
 ...  Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา09.00น.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...  Read more

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more