นักเรียน-นักศึกษา

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระดับ ปวช. และ ปวส.)

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2 และ ปวช.3)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1(ม.6) และ ปวส.2)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ...  Read more

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการณ์ระดับ ปวส.ระบบทวิภาคีและระดับปริญญาตรี
โดยมีคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี

 ...  Read more