รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
กฎหมายควบคุมอาคาร : พระราชบัญญัติ
  กฎกระทรวง
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ
  ข้อบัญญัติกทม.
  กฎหมายการผังเมือง
  กฎหมายการจัดสรรที่ดิน
  กฎหมายการขุดดินและถมดิน
  กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
  พระราชบัญญัติ
  กฎกระทรวง
  ข้อบังคับสภาสถาปนิก
  กฎหมายอื่นๆ
  ร่างกฎหมาย 
 
กฎหมายควบคุมอาคาร - พระราชบัญญัติ
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (เฉพาะ บทเฉพาะกาล)

กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวง 
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)
• กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2549
• กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำการประกันภัย      ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546)
     - ลักษณะอาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร ที่ว่างภายนอก แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 55
• กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารฯ พ.ศ. 2544
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 29, 56 และ 57
    - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การต่อใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต ฯลฯ
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) แก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 10
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) แก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 10
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ระบบการระบายน้ำ, การกำจัดขยะฯ
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ. 2537) ที่จอดรถ, อาคารจอดรถ, ระบบยกรถขึ้นลงฯด้วยลิฟต์,
     ระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2535) ระบบป้องกันอัคคีภัย, ห้องน้ำและห้องส้วม,
      ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 และฉบับที่ 50
     - อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 และฉบับที่ 60
     - การออกแบบโครงสร้าง
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 41
     - ประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ จำนวนที่จอดรถ

กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ 
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532)

กฎหมายควบคุมอาคาร - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
• ข้อบัญญัติกทม. เรื่อง บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
• ข้อบัญญัติกทม. บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2542
• ข้อบัญญัติกทม. บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พ.ศ. 2542

กฎหมายการผังเมือง 
• กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 (16 พ.ค. 49) (เฉพาะ text)
  แผนผังกำหนดประโยชน์การใช้ที่ดิน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 (16 พ.ค. 49)
  ตารางสรุป ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549
• ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต (25 มี.ค. 48)
• ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (24 มี.ค. 48)
• ผังเมืองรวมสมุทรปราการ (2544) แก้ไขโดย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (เฉพาะ text)
  แผนผังกำหนดประโยชน์การใช้ที่ดิน ผังเมืองรวมสมุทรปราการ (2544
• ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ฉบับที่ 2 (25 มี.ค. 48)
กฎหมายการจัดสรรที่ดิน 
• พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544

กฎหมายการขุดดินและถมดิน 
• พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
• กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548
• ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (25 มี.ค. 2545)
กฎหมายสถาปนิก 
• พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
• คำอธิบาย พระราชบัญญัตสถาปนิก พ.ศ. 2543
• กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549
• กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2546
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2548
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2545
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญาและประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2545
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารหรือวิชาชีพ
• ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
ร่างกฎหมาย 
• ร่างกฎกระทรวง กำหนดพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สำหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและรายละเอียดของอาคารจอดรถ และกำหนดให้ลานเพื่อใช้สำหรับจอดรถเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....

http://www.pltc.ac.th/~archit/


ปรัชญา
สถาปัตยกรรม  ก้าวล้ำทักษะฝีมือ  ยึดถือวิชาการ  สืบสานภูมปัญญาไทย
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม คณะวิชาการก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000      
                E-mail Address :suthidej@pltc.ac.th    โทร.0-5530-2029, 0-5530-2032  ต่อ 172    โทรสาร.0-5530-2030
Last Update 15/09/2552