ขนาดของลูกรีเวท สำหรับงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม"Rivet Diameter
CODE"
STANDARD RANGE OF RIVET AND CODE NO.
"RIVET
RANGE"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
1/8" (No.4)
CODE No.
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
5/32"(No.5)
CODE No.
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
3/16"(No.6)
CODE No.
-
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
ที่มา : ยี่ห้อ blind rivets

ภาพแสดง ขั้นตอนการยิงลูกรีเวท

1. เจาะรูชิ้นงานด้วยดอกสว่าน ขนาดรูควรโตกว่าขนาดลูกรีเวทประมาณ 1/64 นิ้ว
2. ใส่ลูกรีเวทลงในรูที่เจาะไว้
3. ดึงลูกรีเวทด้วยตัวยิงรีเวท ทำให้ลูกรีเวทบานขยายเต็มรูที่เจาะ
4. ดึงตัวยิงรีเวท จนกระทั่งเหล็กดึงลูกรีเวทหลุดจากตัวรีเวท