แผนการเรียน หลักสูตร ปวช. 2538
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
ภาคเรียนที่ 1
 
รหัส รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
20001101 ภาษาไทย 1 2 0 2
20001201 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 2
20001301 สังคมศึกษา 1 2 0 2
หมวดวิชาชีพ
21000002 งานฝึกฝีมือ 1 0 6 2
21000004 เขียนแบบเทคนิค 1 1 2 2
21000021 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 1 0 1
21031004 การเชื่อมโลหะ 1 2 0 2
21031005 งานเชื่อมแก๊ส 1 0 6 2
21031002 ทฤษฏีโลหะแผ่น 2 0 2
21031003 งานโลหะแผ่น 1 0 6 2
หมวดกิจกรรม
  กิจกรรม 0 2 0
    11 24 19
แผนการเรียน หลักสูตร ปวช.2538
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ภาคเรียนที่ 2
 
รหัส รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
20001102 ภาษาไทย 2 2 0 2
20001202 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 2
20001601 สุขศึกษา 1 1 0 1
หมวดวิชาชีพ
21000001 ทฤษฏีช่างกลทั่วไป 2 0 2
21000003 งานฝึกฝีมือ 2 0 6 2
21000005 เขียนแบบเทคนิค 2 1 2 2
21000006 วัสดุช่าง 2 0 2
21000007 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1 3 2
21000010 งานไฟฟ้าทั่วไป 1 3 2
21031006 งานเชื่อมไฟฟ้า 1 0 6 2
หมวดกิจกรรม
26004002 ลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
    11 24 19
แผนการเรียน หลักสูตร ปวช.2538
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ภาคเรียนที่ 3  
รหัส รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
20001103 ภาษาไทย 3 2 0 2
20001203 ภาษาอังกฤษ 3 0 2 1
20001401 วิทยาศาสคร์ 1 1 2 2
20001702 วอลเล่ย์บอล 0 2 1
หมวดวิชาชีพ
21031001 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1 3 2
21031007 งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0 6 2
21032201 การเชื่อมโลหะ 2 0 2
21032202 งานเชื่อมไฟฟ้า 3 0 6 2
21032210 งานทดสอบวัสดุ 1 3 2
หมวดวิชาเลือกเสรี
20002001 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 2 2
20003301 พุทธศาสนา 1 2 0 2
หมวดกิจกรรม
26004003 อชท.1 0 2 0
    10 28 20
แผนการเรียน หลักสูตร ปวช.2538
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ภาคเรียนที่ 4
 
รหัส รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
20001204 ภาษาอังกฤษ 4 0 2 1
20001302 สังคมศึกษา 2 2 0 2
20001402 วิทยาศาสตร์ 2 1 2 2
20001501 คณิตศาสตร์ 1 2 0 2
20001714 เซปัดตะกร้อ 0 2 1
หมวดวิชาชีพ
21032207 เขียนแบบโครงสร้าง 1 3 2
21032203 งานเชื่อมไฟฟ้า 4 0 6 2
21032204 งานเชื่อมไฟฟ้า 5 0 6 2
21032206 งานเชื่อมซ่อมบำรุงเบื้องต้น 1 3 2
หมวดวิชาชีพเลือก
20003302 พุทธศาสนา 2 2 0 2
หมวดกิจกรรม
26004004 อชท.2 0 2 0
    9 26 18
แผนการเรียน หลักสูตร ปวช.2538
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

ภาคเรียนที่ 5
 
รหัส รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
20001303 สังคมศึกษา 3 2 0 2
20001502 คณิตศาสตร์ 2 2 0 2
20001602 สุขศึกษา 2 1 0 1
หมวดวิชาชีพ
21000012 งานเครื่องมือกลทั่วไป 0 6 2
21000022 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 2 0 2
21032208 โครงสร้าง 2 0 2
21032101 งานโลหะแผ่น 2 0 6 2
21032106 เขียนแบบโลหะแผ่น 1 1 3 2
21032109 งานระบบท่อระบายอากาศ 1 3 2
หมวดวิชาชีพเลือกเสรี
20003303 พุทธศาสนา 3 2 0 2
21000023 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 2 0 2
20003201 อังกฤษเพื่ออาชีพ 1 2 0 2
หมวดกิจกรรม
26004005 อชท.3 0 2 0
    17 20 23
แผนการเรียน หลักสูตร ปวช.2538
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

ภาคเรียนที่6
 
รหัส รายวิชา
หมวดวิชาชีพ
21002901 ฝึกงาน * * 4
หมวดวิชาเลือกเสรี
21032102 เทคนิคการผลิต 2 0 2
21032103 งานผลิตภัณฑ์โลหะ 0 6 2
21032104 งานพ่นสี 1 3 2
21032112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อมโลหะ 2 0 2
21032113 การจัดการงานเชื่อมโลหะ 1 0 1
หมวดกิจกรรม
26004004 อชท.4 0 2 0
    6 11 13

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 7/12/00
โดย datcen