หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
  1. หมวดวิชาพื้นฐาน
18
หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาชีพไม่น้อยกว่า
62
หน่วยกิต
21. วิชาชีพพื้นฐาน
22
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพชีพเฉพาะ
18
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า)
18
หน่วยกิต
2.4 ฝึกงาน / โครงงาน
 

โครงการวิชาชีพ

4
หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
   
รวม
90 หน่วยกิต
  โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาอื่นหรือผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้
  รหัส รายวิชา
-
-
  21000001 ทฤษฏีช่างกลทั่วไป
2
-
0
-
2
  21000002 งานฝึกฝีมือ 1
0
-
6
-
2
  21000004 เขียนแบบเทคนิค 1
1
-
2
-
2
  21000006 วัสดุช่าง
2
-
0
-
2
  21000010 งานไฟฟ้าทั่วไป
1
-
3
-
2
  21000012 งานเครื่องมือกลทั่วไป
0
-
6
-
2
  21031001 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ
1
-
3
-
2
  21031002 ทฤษฎีโลหะแผ่น
2
-
0
-
2
  21031003 งานโลหะแผ่น 1
0
-
6
-
2
  21031004 การเชื่อมโลหะ 1
2
-
0
-
2
  21031005 งานเชื่อมแก๊ส 1
0
-
6
-
2
  21031006 งานเชื่อมไฟฟ้า 1
0
-
6
-
2
  21032103 งานผลิตภัณฑ์โลหะ
0
-
6
-
2
  21032210 งานทดสอบวัสดุ
1
-
3
-
2
 
รวม
12
-
47
-
28

1. หมวดวิชาพื้นฐาน 20 หน่วยกิต
  รหัส รายวิชา
-
-
  30001101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
1
-
2
-
2
  30001211 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
1
-
2
-
2
  30001212 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
1
-
2
-
2
  3000130X กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2
-
0
-
2
  30001406 วิทยาศาสตร์ 6
2
-
2
-
3
  30001502 คณิตศาสตร์ 2
2
-
0
-
2
  30001505 คณิตศาสตร์ 5
2
-
0
-
2
  3000160X กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
-
0
-
3
 
รวม
14
-
8
-
18

2. หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต
  2.1 วิชาพื้นฐาน 22 หน่วยกิต
  รหัส รายวิชา
-
-
  31000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3
-
0
-
3
  31000107 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ก.
2
-
3
-
3
  31000109 ความแข็งแรงของวัสดุ
3
-
0
-
3
  31000116 วัสดุอุตสาหกรรม
2
-
0
-
2
  31000117 โลหะวิทยา
2
-
2
-
3
  31000118 การทดสอบวัสดุ
1
-
3
-
2
  31000121 คอมพิวเตอร์และการใช้งาน
1
-
2
-
2
  31000151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
2
-
0
-
2
  31000152 การบริหารงานอุตสาหกรรม
2
-
0
-
2
 
รวม
18
-
10
-
22

  2.2 วิชาชีพเฉพาะ 18 หน่วยกิต
  รหัส รายวิชา
-
-
  31032001 กระบวนการเชื่อม
2
-
0
-
2
  31032002 เทคโนโลยีงานเชื่อม 1
0
-
6
-
2
  31032003 เขียนแบบเทคนิคโลหะ
1
-
3
-
3
  31032004 คุณลักษณะและมาตรฐานงานเชื่อม
2
-
0
-
2
  31032005 สัญลักษณ์และการออกแบบรอยต่องานเชื่อม
2
-
0
-
2
  31032006 ลวดเชื่อม
2
-
0
-
2
  31032007 การตรวจสอบงานเชื่อม
1
-
3
-
2
  31032008 อุปกรณ์จับยึดในงานเชื่อม
1
-
3
-
2
  31032009 งานเชื่อมซ่อมบำรุง
1
-
3
-
2
 
รวม
12
-
18
-
18


  2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
    วิชาชีพเลือกแบ่งออกเป็น 3 สาขางาน
  2.3.1 ระบบปกติ
    ให้เลือกเรียน สาขางานใดสาขางานหนึ่งจนครบหน่วยกิตที่กำหนด หรือเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส่วนที่เหลือเลือกเรียนจากสาขางานอื่นจนครบ
  2.3.2 การเรียนการสอนระบบทวิภาคี
  ให้เลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง โดยสถานประกอบการ ต้องจัดงานช่างเทคนิค ประกอบด้วย
งานวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของงาน โดยเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ในรายวิชา
ปฏิบัติงาน
    1) สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม
  รหัส รายวิชา
-
-
  31032101 เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม
1
-
3
-
2
  31032102 การขึ้นรูปโลหะ
2
-
0
-
2
  31032103 งานผลิต
0
-
6
-
2
  31032104 การตกแต่งผิวสำเร็จ
1
-
3
-
2
  31032105 การติดตั้งและบำรุงรักษา
2
-
0
-
2
  31032106 ประดิษฐกรรมพิเศษ
0
-
4
-
2
  31000120 การขนถ่ายวัสดุ
2
-
0
-
2
  31000126 มาตรวิทยาวิศวกรรม
1
-
3
-
2
  31000150 การควบคุมคุณภาพ
3
-
0
-
3
  31025001 ทฤษฏีเครื่องมือกล 1
2
-
0
-
2
  31025002 ปฏิบัติเครื่องมือกล 1
0
-
6
-
2
  31032131 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 1
*
-
*
-
4
  31032132 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 2
*
-
*
-
4
  31032133 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 3
*
-
*
-
4
  31032134 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4
*
-
*
-
6
    2) สาขางานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม
  รหัส รายวิชา
-
-
  31032201 การวางแผนงานเชื่อม
2
-
0
-
2
  31032202 เทคโนโลยีงานเชื่อม 2
0
-
6
-
2
  31032203 การคำนวณในงานเชื่อม
2
-
0
-
2
  31032204 โลหะวิทยางานเชื่อม
2
-
2
-
3
  31032205 การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียง
2
-
3
-
3
  31032206 การตรวจสอบด้วยรังสี
2
-
3
-
3
  31032207 โลหะวิทยา 2
3
-
0
-
3
  31032208 โลหะวิทยา 3
2
-
2
-
3
  31032106 ประดิษฐกรรมพิเศษ
0
-
4
-
2
  31045004 ไฟฟ้าในงานเชื่อม
2
-
0
-
2
  31032231 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 1
*
-
*
-
4
  31032232 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 2
*
-
*
-
4
  31032233 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 3
*
-
*
-
4
  31032234 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 4
*
-
*
-
6
    3) สาขางานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ
  รหัส รายวิชา
-
-
  31032301 เขียนแบบงานท่อ 1
1
-
3
-
2
  31032302 ระบบท่อในอาคาร
2
-
0
-
2
  31032303 ระบบท่อในอุตสาหกรรม
3
-
0
-
3
  31032304 งานติดตั้งท่ออุตสาหกรรม
0
-
6
-
2
  31032305 ระบบการระบายอากาศ
2
-
0
-
2
  31022306 ประดิษฐกรรมพิเศษ
0
-
4
-
2
  31000103 กลศาสตร์ของไหล
3
-
0
-
3
  31095001 การสำรวจเบื้องต้น
1
-
3
-
2
  31032331 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 1
*
-
*
-
4
  31032332 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 2
*
-
*
-
4
  31032333 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 3
*
-
*
-
6
  31032334 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 4
*
-
*
-
6

  2.4 ฝึกงาน / โครงงาน / โครงการวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
  รหัส รายวิชา
-
-
  31032901 ฝึกงาน
*
-
*
-
4
  31032902 โครงงาน
*
-
*
-
4
  31032903 โครงการวิชาชีพ
*
-
*
-
4
  30001413 โครงงานวิทยาศาสตร์
*
-
*
-
4
หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคีให้เรียนวิชาโครงงาน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กำหนดให้ หรือรายวิชาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ทุกประเภทวิชา
  รหัส รายวิชา
-
-
  30001701 การเพิ่มผลผลิต
2
-
2
-
3
  30001702 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000
1
-
2
-
2
  30001703 การนิเทศงานอาชีพ
2
-
0
-
2
  31000111 ชิ้นส่วนเครื่องกล
3
-
0
-
3
  31000112 การส่งถ่ายกำลัง
1
-
3
-
2
  31000113 การส่งถ่ายความร้อน
3
-
0
-
3
  31000114 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
3
-
0
-
3
  31000119 กรรมวิธีการผลิต
2
-
0
-
2
  31000122 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
1
-
3
-
2
  31000125 มาตรวิทยาเบื้องต้น
2
-
0
-
2
  31000153 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
2
-
0
-
2
  31000154 การศึกษางาน
2
-
0
-
2
  31000155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2
-
0
-
2
  31000156 ธุรกิจอุตสาหกรรม
2
-
0
-
2
  31000157 กฎหมายธุรกิจสำหรับช่าง
2
-
0
-
2
  31000158 เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์โสตทัศน์
1
-
2
-
2
  31015001 การขับรถยนต์
0
-
4
-
2
  31045001 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1
1
-
3
-
2
  31045005 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2
-
3
-
3
  31022310 งานอบชุบโลหะ
0
-
6
-
2
  31033001 การออกแบบผลิตภัณฑ์
1
-
3
-
2
  31033002 โครงสร้าง
3
-
0
-
3
  31033003 ระบบบำบัดน้ำเสีย
2
-
0
-
2
  31185001 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
1
-
6
-
3