ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สรุปข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557

  • ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  • ครุภัณฑ์ประเภททรัพย์สิน