Date
3 กุมภาพันธ์ 2017

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าพิษณุโลก