ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สรุปงบหน้ารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

  • งบหน้ารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559