ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี 2559

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สรุปข้อมูลตลาดแรงงาน ปี 2559

  • จำนวนของสถานประกอบการจังหวัด