ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ปี 2559

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ปี 2559

  • ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด