แผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน

การประชุมการวางแผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560