กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559รายละอียดเพิ่มเติม