Month
กุมภาพันธ์ 2017

กำหนดการสอบ V-NET

ประกาศกำหนดการสอบ V-NET ระดับปวช.3 และระดับปวส.2 ทุกแผนกช่าง สถานที่สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ดูรายชื่อที่บอร์ดห้องวิชาการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ตามวัตถุประสงค์ขัอบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ.2556 หมวด 1(ข้อ11) คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ จึงกำหนดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคและระดับชาติดังนี้