Month
กุมภาพันธ์ 2017

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ...  Read more

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าพิษณุโลก