ประชุมการคัดเลือกประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
รักษาการในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการคัดเลือกประธาน อศจ.คนใหม่
และผลการคัดเลือกมีคะแนนเป็นเอกฉันท์ให้นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก