1.สารประชาสัมพันธ์มกราคม 62-1-4
2.สารประชาสัมพันธ์กุมภาพันธ์62-1-4
3.สารประชาสัมพันธ์มีนาคม62-1-4
4.สารประชาสัมพันธ์เมษายน62-1-4
5.สารประชาสัมพันธ์พฤษภาคม62-1-4
6.สารประชาสัมพันธ์มิถุนายน62-1-4
7.สารประชาสัมพันธ์กรกฎาคม62-1-4
8.สารประชาสัมพันธ์สิงหาคม62-1-4
9.สารประชาสัมพันธ์กันยายน62-1-4
10.สารประชาสัมพันธ์ตุลาคม62-1-4
11.สารประชาสัมพันธ์ธ่ันวาคม62-1-4
12.สารประชาสัมพันธ์ธันวาคม62-1-4