งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับ
การค่ายฯได้รับรางวัลผู้บริหาร ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี